Woonvisie NL

Hoe willen we wonen in Nederland?

Projectgegevens

Nederland wil tot 2030 een miljoen nieuwe woningen bouwen. Een grote opgave – en tegelijkertijd een grote kans. Hoe kunnen we het realiseren van deze aantallen samen laten oplopen met het verbeteren van het leven in onze buurten en steden, en het vorm geven aan grote opgaven waar we als maatschappij voor staan? Ofwel: hoe combineren we kwantiteit met kwaliteit? Belangrijk hierbij is om ruimte te blijven geven aan de persoonlijke (woon)voorkeuren van verschillende groepen (zoveel mensen, zoveel wensen) én dit als hefboom te gebruiken om onze woonomgevingen klaar te stomen voor de toekomst.

Approaches

De belangrijkste doelstellingen voor goed wonen in Nederland vormen een combinatie van het creëren van diverse, solidaire en aantrekkelijke buurten; te voorzien in voldoende en passende voorzieningen; en het organiseren van een goede bereikbaarheid. Hierbij gaat het natuurlijk niet alleen om nieuwe woningen – volgens ons is het cruciaal om de bestaande woningvoorraad van 8 miljoen woningen in Nederland in deze opgave mee te nemen en een kwalitatieve impuls te bewerkstelligen.

We pleiten er daarom voor om nadrukkelijk voort te bouwen op de situatie as is – het Nederlandse polycentrische model als resultaat van organische groei; deconcentreren en concentreren; de ontwikkeling van de Randstad; de emancipatie van de periferie en het belang van vitale kernen. Verstedelijking kan zo ingezet worden om de relatie tussen stad en landschap te versterken, met optimaal gebruik van bestaande mobiliteitsnetwerken. Dit betekent niet alleen meer aandacht voor buurten aan de rand van onze steden, maar ook voor het ommeland én voor de stedelijke en landelijke gebieden buiten de Randstad.

Daarbij komen natuurlijk de vereisten van het veranderende klimaat en de noodzaak van de ontwikkeling van een duurzaam energiesysteem: we bouwen in relatie tot onder meer steeds extremere weersomstandigheden, een stijgende zeespiegel en het toekomstbestendig maken van onze energievoorziening, met zo min mogelijk uitstoot. Daarbij moeten we slim inspelen op sociaalmaatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzings- en zorgopgave, en een groeiende eenzaamheid. En los van de ruimtelijke en sociale eisen dient voor ‘goed wonen’ ook de organisatie en eigendom van woningbouw in Nederland fundamenteel herzien te worden door te ontwikkelen volgens traditionele én nieuwe vormen van eigendom.

Solutions

Concreet stellen wij drie samenhangende ruimtelijke ontwikkelconcepten voor, waarbij het grootste deel van de opgave wordt ingezet voor de ontwikkeling van intense steden, een substantieel deel van de opgave voor de ontwikkeling van aantrekkelijke groene stadsranden en een kleiner deel voor de realisatie van vitale kernen.

Intense steden

Intense steden met compact wonen in een dynamische stedelijke omgeving, uitstekend verbonden met de wereld. In deze gebieden met hoge dichtheid komen wonen, werken, cultuur samen in een interessante mix van oud en nieuw. Sterke interactie van bebouwing met de openbare ruimte en een actief straatleven. Duurzaamheid en vergroening vormen een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Er is veel ruimte voor nieuwe mobiliteitsconcepten, de productieve stad, de deeleconomie en circulariteit.

Groene stadsranden

Groene stadsranden als robuuste koppelstukken tussen de stad en het omliggende landschap. Bestaande rafelranden vormen de basis voor rustige buurten, dichtbij dagelijkse voorzieningen en goede OV-verbindingen. Heldere routes lopen in en door wijken, en zijn verbonden met een netwerk van natuur- en watergebieden met ecologische meerwaarde. De ruimte hier leent zich goed voor koppelingen tussen collectieve woonvormen en actuele ecologische en sociaalmaatschappelijke vraagstukken.

Vitale kernen

Versterking en revitalisering van kleinere kernen in het landelijk gebied. Hier worden vraagstukken rond water, energie en ecologie aangepakt in combinatie met toekomstbestendige woonmilieus. De diversiteit van het landschap wordt gevierd in nieuwe woonconcepten, waarbij het woonprogramma de identiteit en functie van de ondergrond versterkt. Gemeenschapsgevoel en lokale kracht dienen als stevige onderlegger voor ontwikkeling.

Meer weten?

We vertellen je graag meer over onze visie op goed wonen in Nederland, en wat daar volgens ons voor nodig is. Neem contact op met Rozemarijn Stam via stam@newrealities.eu.

Opdrachtgever Coalitie onder aanvoering van Rochdale Rol Visie Jaar 2021 Team Studio for New Realities Jeroen Zuidgeest Marie Saladin Jens Jorritsma (freelance)