Studio for New Realities is een studio voor strategische stedelijke ontwikkeling, architectuur en consultancy.

Wij werken nadrukkelijk tegelijkertijd op de grote en kleine schaal: stedenbouw, architectuur, het maken van communities, woon-werkomgevingen of publieke ruimte. We ontwikkelen heldere concepten, verleidelijke en relevante visies en krachtige ontwerpen, volgens een radicaal-pragmatische aanpak en easy vormgeving – pleasant, menselijk, pragmatisch en low-tech.

De kern van onze aanpak is het combineren van hardware + software + orgware. Een gelaagd pakket van ruimtelijke, programmatische en socio-economische ingrepen, om tot een werkend systeem en een ontwikkeling met impact te komen. Vanuit verschillende rollen en voor diverse opgaven leveren wij specifieke services en producten, waarvoor we nauw samenwerken met specialisten.

Strategisch ontwerp

Strategisch ontwerp

Ontwikkelen, testen, afwegen en aanscherpen van ruimtelijke modellen om tot een programma en framework voor ontwikkeling te komen.

Met een analytische en pragmatische aanpak stellen wij een organisatie- en/of huisvestingsstrategie op als onderdeel van een gelaagd pakket van ruimtelijke, programmatische en socio-economische ingrepen. Aan de hand van de inventarisatie van een intense analyse en ontwikkelfase bepalen wij de ruimtebehoefte en optimale ‘ruimtelijk organogram’. Wij maken strategische ontwerpen op de architectonische en de stedenbouwkundige schaal; zowel gebouw, buurt als stad.

Ruimtelijk Actieplan of Ontwikkelstrategie

Ruimtelijk Actieplan of Ontwikkelstrategie

Ontwikkelen van een ‘resultaatgericht ontwerp’, waarin ingrepen helder beargumenteerd zijn, uitgezet in de tijd en gekoppeld aan investeringsbudgetten en actoren.

Wij hebben de voorkeur voor het ontwikkelen van een Ruimtelijk Actieplan of Ontwikkelstrategie – afhankelijk van de schaal – als concretiseringsslag voor een ‘onbemand’ masterplan. Deze zijn doelgerichter voor het maximaliseren van resultaten. Wij leveren evolutionaire plannen gericht op realisaties: van strategische, soms lichte, ingrepen om de ontwikkeling aan te jagen, tot grotere, meerjarige, ingrepen. Voorzien van heldere randvoorwaarden, principes en sturende mechanismes. Hiervoor werken we nauw samen met vastgoedstrategen en/of kostenadviseurs.

Scenario-ontwikkeling en Ontwikkelperspectieven

Scenario-ontwikkeling en Ontwikkelperspectieven

Verkennen en visualiseren van mogelijke ontwikkelrichtingen door middel van ontwerpend onderzoek als antwoord op maatschappelijke veranderingen, ruimtebehoefte en/of organisatieverandering.

We rekken het perspectief van betrokkenen op door nieuwe oplossingsrichtingen te leveren om het denken en daarmee de planontwikkeling aan te jagen. We maken keuzes en de gevolgen daarvan inzichtelijk om te komen tot een gewogen beslissing voor een ontwikkelrichting.

Community & Programma Strategie

Community- en Programmastrategie

Ontwikkelen van het gebruikssysteem voor een te ontwikkelen gebied of gebouw, met focus op de software en orgware (als basis voor de hardware).

Wij ‘ontwerpen’ de condities voor de ontwikkeling van het programmatisch pakket om de levendigheid en ‘sense of belonging’ van een gebied aan te jagen, de ontwikkeling van een florerende lokale cultuur en economie te ondersteunen en de aantrekkelijkheid voor alle gebruikers te vergroten. Hiertoe is het cureren van de programmering en van het gebruik in de ‘levensfase’ van belang.

Systeemontwerp

Systeemontwerp

Inzetten van ontwerp als tool voor systeemverandering en optimalisaties van prestaties.

Wij onderzoeken ruimtelijke consequenties en testen optimalisaties en symbiotische oplossingen in de systemen die achter de ruimtelijke vormgeving zitten. We passen systeemontwerp toe vanuit verschillende invalshoeken: enerzijds gericht op het sociaal-economisch functioneren van gebieden, zodat ze bijdragen aan een welvarende, inclusieve stad, en anderzijds gericht op het verbeteren van stedelijk metabolisme om bij te dragen aan een verantwoordelijke stad.

Strategisch advies

Strategisch advies

Vanuit een adviesrol meedenken over de inhoudelijke- en procesmatige aanpak van strategische ontwikkelingsprojecten.

Hiervoor nemen wij verschillende rollen in: Als reviewer om aan te scherpen. Als processtrateeg en supervisor voor kwaliteitsbewaking. Of inspirator om het perspectief te verbreden door ideeën te genereren en principes en voorbeelden te leveren. Wij brengen processen op gang en actoren bij elkaar om ontwikkelingen aan te jagen, als mediator van belangen tussen ontwerp, ontwikkelende partijen en politiek/publiek. Wij maken afwegingen in een brede context, en scherpen argumentatie aan om plannen en strategieën te voorzien van helderheid.

Initiatief en ontwikkeling

Initiatief en Ontwikkeling

Aanjagen van de ontwikkeling van fijne plekken en cruciale schakels.